دوره های تخصصی

نورپردازی ساختمان

مشهد 4 ساعت 45,000 تومان مشاهده

تاسیسات مکانیکی ساختمان بلند

مشهد 8 ساعت 250,000 تومان مشاهده

تاسیسات الکتریکی ساختمان

مشهد 8 ساعت 250,000 تومان مشاهده

آسانسور و استاندارد های آن

مشهد 4 جلسه 250,000 تومان مشاهده

بازدید از هتل

مشهد 5 ساعت 35,000 تومان مشاهده

دوره طراحی نما ساختمان

مشهد 4 جلسه 350,000 تومان مشاهده

طراحی اشپزخانه

مشهد 2 جلسه 2 ساعت 90,000 تومان مشاهده

دوره تخصصی پرزانته دیجیتال

مشهد 6 جلسه 4 ساعت 700,000 تومان مشاهده

کارگاه های راهبردی

مشهد 20 جلسه 2 ساعت 400,000 تومان مشاهده

پست پروداکشن

مشهد 8 جلسه 2 ساعت 250,000 تومان مشاهده

فاز 2

مشهد 20 جلسه 2 ساعت 700,000 تومان مشاهده

اسکیس و راندو

تهران 20 جلسه 2 ساعت 1,000,000 تومان مشاهده
مشهد 20 جلسه 2 ساعت 900,000 تومان مشاهده
Samanban Co. :طراحی توسط